Algemene voorwaarden Rust en tiek

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rust en tiek zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Rust en tiek worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Rust en tiek  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Rust en tiek zijn vrijblijvend en Rust en tiek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Rust en tiek. Rust en tiek is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Rust en tiek dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Het is mogelijk dat een door u online gekocht artikel reeds in de winkel verkocht is aan een ander persoon en derhalve niet meer leverbaar is. Hoe vervelend dit ook kan uitpakken, helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Uiteraard storten wij uw betaling direct terug op uw rekening.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Rust en tiek.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Rust en tiek  bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Rust en tiek haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Rust en tiek om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Rust en tiek gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Rust en tiek.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Rust en tiek opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Rust en tiek wonen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Rust en tiek geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Rust en tiek garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Rust en tiek daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Rust en tiek de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen aan Rust en tiek te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 Wanneer wij een artikel bij u bezorgen en deze blijkt toch niet naar wens kunt u deze aan de chauffeur mee terug geven. Wel zullen wij de kosten van tijd en bezorging aan u doorberekenen.

7.5 Onderstaande artikelen kunnen niet geretourneerd worden:

- Op maat gemaakte artikelen

- Artikelen welke speciaal voor u besteld worden

- RAW Stones

- Afgeprijsde artikelen

7.6 Wij proberen de maten van onze artikelen, waar van belang, zo nauwkeurig mogelijk te meten en te vermelden. Bij sommige artikelen kan door de vormgeving en de manier van meten een geringe afwijking ontstaan. Rust en tiek is niet verantwoordelijk voor kleine afwijkingen tot 5% van de totale afmetingen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Rust en tiek producten aan de afnemer levert, is Rust en tiek nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Rust en tiek ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. 

8.2 Garantie geldt niet voor:

- Artikelen welke de consument zelf heeft gerepareerd  of heeft laten repareren

- Slijtage

- Verbruiksmaterialen

- Geringe afwijkingen die voor de functionaliteit van de zaak niet van belang zijn

- Gebreken/defecten als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik

- Gebreken/defecten als gevolg van verwaarlozing of gebrek aan of ondeugdelijk onderhoud

- Gebreken/defecten als gevolg van uitgevoerd onderhoud in strijd met de onderhoudsvoorschriften

- Gebruik, montage of installatie van de zaken in strijd met de gebruiksaanwijzing/documentatie;

- Gebreken/defecten die een gevolg zijn van een onjuiste voedingsspanning;

Reclamaties welke door Rust en tiek na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Rust en tiek in behandeling te worden genomen.

8.3 Herstelwerkzaamheden van RAW Stones vloeren ten gevolge van scheuren in de ondervloer zijn niet te verwijten aan Rust en tiek. Wij kunnen de scheuren eventueel dicht voegen of in het uiterste geval vervangen. Hiermee zijn wel kosten gemoeid, dit wordt op basis van uurtarief achteraf bepaald plus het gebruikte materiaal. Rust en tiek is nooit verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) ondervloer waarop de RAW Stones tegels verwerkt worden.

8.4 Ten aanzien van de RAW Stones wordt door Rust en tiek uitdrukkelijk een voorbehoud gemaakt voor verschillen binnen de in de branche gebruikelijke toleranties in kleur, structuur, afmeting, dikte en uitvoering.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Rust en tiek, dan wel tussen Rust en tiek en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Rust en tiek, is  Rust en tiek niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Rust en tiek.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Rust en tiek ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Rust en tiek gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Rust en tiek kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de leveringen van gas, water en elektriciteit, weersomstandigheden en weersinvloeden, vervoersproblemen alsmede de vertraging, stagnatie of onderbreking van leveringen van derden van wie Rust en tiek zaken, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moet betrekken.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Rust en tiek schriftelijk opgave doet van een adres, is Rust en tiek gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Rust en tiek schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Rust en tiek gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Rust en tiek deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Rust en tiek in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Rust en tiek vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Rust en tiek is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

 


 

© 2014 - 2024 Rust & tiek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel